• Inloggen

Kwaliteit Tuinbouw Standaarden

Tuinbouw Digitaal organiseert het project 'Kwaliteit standaarden, onderdeel van het meerjarig programma 'A Smarter Greenport' (2013-2017) van de Topsector Tuinbouw.

Floricode ontwikkelt en beheert een aantal informatiestandaarden die eenduidige informatieoverdracht in de sierteeltketen mogelijk maken. Door Floricode is opdracht gegeven om (een deel van) de huidige standaardisatie onder de loep te nemen om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om kwaliteit van standaardisatie te verbeteren.

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een standaardisatiescan-instrument dat TNO in opdracht van het Ministerie van EZ en het Bureau Forum Standaardisatie heeft ontwikkeld om te inventariseren welke mogelijkheden er in een keten zijn voor interoperabiliteit. De nadruk ligt daarbij op standaardisatie als oplossing voor het interoperabiliteitsvraagstuk. 

Met deze standaardisatiescan versterkt de Nederlandse tuinbouw haar positie als internationaal regisseur van standaarden in tuinbouwketens en draagt bij aan de ambitie om leidend te worden op het gebied van informatiemanagement.

Het onderzoek van TNO richtte zich op de  CC-VMP standaarden van Floricode. Deze standaarden worden toegepast in diverse ‘virtuele marktplaatsen’ in de sierteelt waarmee handelsbedrijven bijvoorbeeld in staat zijn elkaars voorraad online te delen en daarmee aan de klanten een totaalaanbod van sierteeltproducten kunnen doen in hun webshops.

TNO heeft drie aanbevelingen om standaardisatie bij Floricode, de CC-VMP-standaard en gebruik van deze standaard in de praktijk naar een kwalitatief hoger niveau te brengen. Deze aanbevelingen moeten Floricode nog meer dan nu het geval is, tot een herkenbaar en zichtbaar knooppunt maken voor informatieoplossingen voor alle stakeholders, met eenduidige, begrijpelijke standaarden. Download hier het volledige rapport.